Crèdits

Guia del treball a realitzar per a l'obtenció de reconeixement de crèdits:


Per poder optar al reconeixement de crèdits per participar en les activitats del Servei d'Esports de la URL és imprescindible:

 • Presentació de memòria individual
  La memòria ha de ser individual i ha de constar de 5 fotografies (en format jpg) del període de temps o dies en què s'ha realitzat l’activitat en què haurà d'aparèixer l’alumne/a que sol·liciti el certificat d’aprofitament i d'una valoració personal de l’activitat i de l’organització d’aquesta. S'ha d'enviar en format pdf * a l'adreça electrònica esports@url.edu una setmana després de finalitzar l’activitat escollida (NO S'ACCEPTARÀ CAP TREBALL FORA D'AQUEST TERMINI SOTA CAP EXCUSA).

 • Publicar un comentari de l'activitat (amb fotografia inclosa) al Facebook del Servei d'Esports de la URL
  L'alumne/a haurà de publicar una fotografia seva al Facebook del Servei d’Esports de la URL juntament amb un comentari sobre l’activitat que està realitzant durant el curs. A la memòria s'haurà d'incloure (en l'annex) una captura de pantalla de la seva publicació (fotografia + comentari).  * El pdf de la memòria ha d'incloure les següents parts i en aquest ordre:

  1) Portada on s'indiqui nom i cognoms de l'estudiant, DNI, centre d'estudis, estudis, curs, activitat en què s'ha participat i data de l'activitat
  2) Índex
  3) Introducció:
    - Presentació del propi alumne/a amb explicació de les motivacions que l’han dut a formar part de l’activitat.
    - Data o període de temps en què s’ha dut ha terme l’activitat
  4) Valoracions personals i crítica constructiva
  5) Annex:
    - Cinc fotografies de l’activitat (en format jpg i de mínim 2MB) on aparegui l’alumne/a durant la realització de l’activitat
    - Captura de pantalla de la publicació feta al Facebook del Servei d'Esports de la URL
     
  La qualificació serà "Apte" o "No apte" segons el Reial Decret 1125/2003 del 5 de setembre, que en el seu article 5.5 indica: "Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament ni computaran a efectes de còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic". Així doncs, totes les activitats que es presenten com a activitats de representació i extra acadèmiques no es valoraran numèricament ni es tindran en compte a l’hora de calcular la nota mitja de l’expedient acadèmic de l’alumnat. L’incompliment d’un bon saber fer o una actitud antisocial pot comportar la no continuació de la representació de la URL o de l’activitat extra acadèmica o esportiva, així com el no reconeixement dels crèdits.


Institucions col·laboradores

Universitat Ramon Llull  Servei d'Esports URL
Claravall 1-3. 08022 Barcelona (mapa)
Tel. 93 602 22 24-00 | esports@url.edu
esports.url.edu
  Admin